Sysav

Sysav är ett kommunägt miljö- och avfallsbolag i södra Skåne. I samverkan med de 14 ägarkommunerna ansvarar Sysav för att regionens hushållsavfall tas omhand, behandlas och återvinns på miljövänligaste sätt.

Sysav arbetar enligt EUs avfallshierarki och vi

  1. förebygger uppkomsten av avfall

till exempel genom att erbjuda lektioner, föreläsningar och studiebesök till bland andra elever i grundskolan och gymnasiet, svenska och internationella universitetsstudenter, intresseföreningar och företag. Vi samverkar med organisationer och verksamheter i Skåne , nationellt och internationellt. Både i egen regi, och i samarbeten och nätverk, sprider vi kunskap om hur livsstil och konsumtion är kopplat till resursutnyttjande, miljö och avfall.

  1. förespråkar återanvändning

genom kollaboration med hjälporganisationer och loppisarrangörer, samt med tävlingar och kampanjer

  1. materialåtervinner

allt som inte kan återanvändas

  1. utvinner energi

ur de sopor som inte kan återvinnas på annat sätt

  1. deponerar

det avfall som ännu inte kan återvinnas och som vi inte vill ha tillbaka i kretsloppet

 

Sysav arbetar, i samverkan med partners, aktivt med hållbar utveckling på alla nivåer i samhället – lokalt, regionalt och globalt. Vi vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle för såväl nuvarande som kommande generationer.

Sysavs dotterbolag, Sysav Industri handhar industriavfall, och Sysav Utveckling arbetar med forskning samt driver och delfinansierar projekt, exempelvis inom textilåtervinning, hållbar stadsutveckling och sortering av slaggrus.

Sysav erbjuder färdiga lektionsupplägg med fakta, övningar och uppgifter inom hållbar utveckling, miljö och klimat för år 4-9. Under 2017 kommer ett pedagogiskt paket att publiceras även för gymnasiet. Undervisningsmaterialet, som uppdateras kontinuerligt, är kopplat till skolans olika ämnen och följer Lgr11.

Välkommen till http://www.sysav.se/skola/lararrummet/

Sysav erbjuder också upplevelsebaserad undervisning genom studiebesök på våra anläggningar i Malmö, och hållbara lektioner i ägarkommunernas skolor.