Svenska Dyslexistiftelsen

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell organisation vars syfte är att sprida medvetenhet och kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den riktar sig i huvudsak till lärare på olika nivåer, speciallärare, specialpedagoger, logopeder, psykologer och personal inom skolhälsan, men alla är välkomna. Föreningen anordnar utbildningsdagar för dem som arbetar professionellt inom fältet och ledorden som gäller är kombinationen teori och praktik – forskningsförankrad kunskap och beprövad erfarenhet. Föreningen ger ut tidskriften Dyslexi, som kommer ut med 4 nr per år samt  en del andra publikationer. Föreningen fungerar vidare som remissinstans och uppvaktar myndigheter i frågor som är angelägna inom området.