Susannah Elers

IKT-pedagog, Fredrikshovs slotts skola