Svenska Dyslexiföreningen/Stiftelsen

Monter: B:34
Telefonnummer: 08-437 462 39
Mailadress: info@dyslexiforeningen.se

SVENSKA DYSLEXIFÖRENINGEN
en länk mellan forskning och praktik

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell intresseorganisation, som funnits sedan 1989. Föreningen riktar sig i första hand till personer som arbetar med barn eller vuxna som har läs- och skrivsvårigheter, till exempel klasslärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare, lärarstudenter, logopeder, läkare och psykologer.

Exempel på föreningens verksamhet

 Utbildningsdagar
Föreningen arrangerar varje år ett antal utbildningsdagar. Tema är exempelvis tidiga insatser, läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter, svenska som nytt språk, matematiksvårigheter. Medlemmar får rabatt på avgiften. Utbildningsdagarna anordnas oftast i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Föreningen är även intresserad av att anordna utbildningsdagar på fler orter och tar gärna emot förslag.

 Tidskrift
Svenska Dyslexiföreningen ger ut tidskriften ”Dyslexi. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter” i samarbete med Svenska Dyslexistiftelsen. Tidskriften, som belyser aktuell forskning, ges ut i tryckt form 4 gånger per år. Medlemmar har också tillgång till tidigare nummer i ett digitalt arkiv. 

Publikationer
På hemsidan går det att ladda ner eller beställa föreningens publikationer.

 Rådgivning
Föreningen ger råd och stöd en dag/vecka via telefon och e-mail.

 Remissinstans
Föreningen fungerar som remissinstans och har fortlöpande dialog med myndigheter och med arbetsmarknadens parter.

Besök oss på mässan!
I vår monter kommer vi att ha material som informerar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi
berättar gärna om dyslexiutredningar, bra pedagogiska metoder för läsinlärning, om vikten av
tidiga insatser och ger råd i den mån vi hinner.

www.dyslexiforeningen.se