Skolforskningsinstitutet

Monter: L:32
Telefonnummer: 08-52329800
Mailadress: info@skolfi.se

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning.

För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt för vi en dialog med bland annat förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.