Pedagogcentrum i Österåkers kommun

Monter: J:15
Telefonnummer: 08-540 810 00
Mailadress: pedagogcentrum@osteraker.se

Pedagogcentrum

Lärarresurser är stödjande insatser som du som pedagog kan ta del av på olika sätt, beroende på behov och arbetsplats. Här inräknas exempelvis stöd för tekniska hjälpmedel i skolan och förskolan och specialpedagogiskt stöd i både skola och förskola.

Pedagogcentrum är en fysisk träffpunkt

På pedagogcentrum har du som pedagog en fysisk träffpunkt där skolförvaltningen erbjuder fortbildningar, föreläsningar, workshops. Men pedagogcentrum är inget utan alla pedagoger. Det finns möjlighet att lägga sina nätverksmöten i denna centralt belägna lokal. Här kan du både boka handledning av Pernilla och Ewa på språkverkstan och träffa Frida för ett besök på metodverkstan. Du kan också få hjälp med IKT av Tomas på Skoldatateket eller träffa Martin för konsultering om fortbildningsinsatser.

Referensgrupper kopplade till utvecklingen av pedagogcentrum

Pedagogcentrum arbetar med stöd och utveckling och är till för alla pedagoger i kommunen oavsett skolform. Genom 2 st olika referensgrupper där det ingår Rektorer och skolledare samt huvudmän tas utbudet fram. Pedagogcentrum ska lyfta fram styrkor som finns och hjälpa till att sprida goda exempel inom förskola och skola.

Språkverkstans pedagogstöd och handledning

Språkverkstan riktar sin verksamhet till er pedagoger inom förskola, skola, annan pedagogisk omsorg, såväl kommunala som fristående verksamheter.

Specialpedagogisk handledning

I vårt pedagogiska uppdrag som beskriver arbetet med barn i behov av särskilt stöd behöver man ibland få syn på andra arbetssätt som underlättar mötet med barnet. Genom handledning eller konsultation, enskilt eller i grupp, kan du få nya perspektiv på dilemman som du kan ställas inför. Läs mer om handledning under handledning och konsultation

Metodverkstan

Metodverkstan är en mötesplats där du som pedagog tillsammans med era barn/elever genom olika former av estetiska uttryckssätt får stöd att hitta olika lärstilar. Där ges också möjlighet till stöd i att synliggöra dina kompetenser, kunskaper och lärprocesser. Läs mer under Metodverkstan

Skoldatateket

IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi. IKT är den delen av IT där man arbetar med kommunikationen som den viktigaste delen. På Skoldatateket kan du få konsultation inom området digitalisering. Vi hjälper dig att hitta rätt metoder för att nå alla barn och utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Labbverkstan

Nu kommer programmering in som moment i olika ämnen. Det handlar om allt från att kunna ge och ta instruktioner till att verkligen styra enheter. Genom programmering kan man skapa en förståelse för många processer och ge en ökad förståelse för det moderna samhällets uppbyggnad. Det är också en inspirerande att bygga enkla och mer komplicerade uppdrag för eleverna kring problemlösning med hjälp av att styra robotar. I det nya labbet kommer pedagoger kunna träffas och utbyta erfarenheter, gå kurser men också besöka ihop med sina elever.

HT 2017 öppnade labbverkstan på Pedagogcentrum.

https://youtu.be/srCLaMCT8wc